No photos submitted

Larissa hasn't submitted any photos to Capture Door County yet.


Larissa Kawa

Larissa Kawa Send Message


Elsewhere


About Me

Wielu my?li, i? systemy telewizji to jedynie i wy??cznie kamery. Nie ma si? mimo wszystko czemu dziwi?. Nie jest bowiem jak?kolwiek tajemnic?, i? to w?a?nie kamery s? najistotniejszymi sk?adnikami pe?nych uk?adów. Mimo wszystko nie mo?na zapomina? te? i o reszcie, a skoro jeste?my ju? przy kamerkach, odnie?? si? trzeba do ich modeli. Kamerki s? dzi? bardzo ró?ne. Jedne s?u?? do kontroli obszaru w ?rodku domów, inne natomiast b?d? kamerkami na zewn?trz. Poza tym wyró?ni? mo?na jeszcze kamery IP oraz klasyczne. Które s? wydajniejsze? http://www.i-sopot.pl/